Министерството на земеделието е получило одобрение от Европейската комисия да разкрие нова програма за финансово подпомагане на български производители на плодове и зеленчуци. Схемата е разработена и ще се прилага по предложение на браншовите организации в сектор "Плодове и зеленчуци".

Целта на помощта е чрез подкрепа на земеделските стопани за въвеждане на стандарта GLOBALG.A.P., да се оптимизира процесът по производство на качествени селскостопански продукти в сектор "Плодове и зеленчуци", да се намали използването на химически суровини и да се сведе до минимум вредното въздействие върху околната среда.

Подпомагането е насочено към малки и средни предприятия - земеделски стопани и към признати групи или организации на производители в сектор "Плодове и зеленчуци" за първоначално въвеждане на стандарта GLOBALG.A.P.

Размерът на помощта е до 1200 лв. с включено ДДС, на бенефициер годишно и до 5 000 лв., с включено ДДС на група/организация на производителите годишно, за дейности по сертифициране и удостоверяване въвеждането на добрите производствени практики. Предвижда се схемата да се прилага до 31 декември 2020 година, след решение на Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие".