Въпреки че "Русенска популярна каса" /РПК/ е във фактическа неплатежоспособност вече две години, а през юни е внесена и официална молба за обявяването й в несъстоятелност, вложители продължават да съдят кооперацията с искане да им върне парите. Тези дни Русенският окръжен съд е уважил на втора инстанция постъпилата жалба от С.К.Г. за неизплатени 34878.37 лева, представляващи допълнителни вноски по сключени пет броя договори с Взаимоспомагателната каса при кооперацията. Касата ще трябва да плати и 6332.64 лв. разноски за двете инстанции.
Магистратите отсъждат, че падежът на сумите по договорите е настъпил, поради което и исковете за връщането им са основателни и доказани и следва да бъдат уважени. За тази цел обаче касата трябва да има ликвидни средства, а останалите й активи /основно недвижими имоти/ са трудно продаваеми.