С нов проект на Закон за търговската тайна Министерският съвет предлага въвеждането в българското законодателство на европейска директива, приета през 2016 г., която да защити бизнеса от недобронамерени посегателства и кражба на интелектуална собственост.
Всяка пета компания всяка година става жертва на кражба на деликатна информация. Като тайна започва разработката на всеки патент и всеки дизайн или търговска марка. До получаването на дадено право върху интелектуална собственост дружествата са уязвими и изложени на риск от кражба на ценна научно-изследователска информация и знания, пише в мотивите на законопроекта. По действащото към момента законодателство в тази област търговската тайна не се счита за интелектуална собственост и не е защитена като такава.
Според проекта, за да е "търговска тайна", информацията трябва да отговаря едновременно на три изисквания - да не е общоизвестна или лесно достъпна за средите, които обичайно боравят с такава информация, да има търговска стойност и да са предприети мерки за опазването й.
Съдът ще присъжда обезщетения на притежателите на търговски тайни, като размерът им ще се преценява в зависимост от пропуснатите ползи и неимуществените вреди, а също и от приходите, получени от нарушителите. Ако тези критерии не може да бъдат приложени, обезщетението ще е не по-малко от размера на възнагражденията, които нарушителят би платил, ако беше поискал разрешение да ползва тайната информация.