Русе попада на трето място в класацията на общините с най-добри финансови показатели за второто тримесечие на 2018. Това нарежда общината сред отличниците в страната по финансова самостоятелност и устойчивост, инвестиционна активност, просрочени задължения, поети ангажименти и задължения за разходи. Наред с това Русе е и сред петте общини, които са формирали най-голям излишък в бюджета си в отчетния период. Това показват данните на финансовото министерство за финансовото състояние на общините за второто тримесечие на 2018 г. 
Друга община в Русенска област обаче попада в списъка с най-негативни тенденции по финансовите показатели. На шесто място в класацията на общините с финансово затруднение е Бяла. Беленската община е и на първо място сред тези с най-голям дял на поетите ангажименти за разходи спрямо годишните разходи. Тя се нарежда и сред 65-те общини с отрицателно бюджетно салдо към края на второто тримесечие на 2018.