„Овергаз Мрежи“ изпълнява дейността по лицензиите си за разпределение и снабдяване с природен газ в съответствие със Закона за енергетиката. Това са установили експертите на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Плановата проверка обхваща периода януари 2012 - май 2018 година на лицензионна територия „Север“, обхващаща Русе, Горна Оряховица, Велико Търново, Лясковец, Попово, Разград, Исперих, Ловеч, Павликени и Левски, съобщиха от „Овергаз“. 
Работната група на КЕВР е установила, че дейностите на сервизните центрове и изискванията за безопасност на газовата инфраструктура отговарят на лицензионните задължения. Експертите на компанията правят редовни обходи на мрежата и следят за доброто й състояние. Цялата газоразпределителна мрежа е застрахована, съгласно изискванията на лицензията. Дружеството съхранява нужната информация за разходомерите на клиентите си в електронен регистър.   
Комисията предписва независима организация да сертифицира системата за управление на качеството.