Петър ГЕЦОВ
Приходите от основната дейност на „Параходство БРП“ продължават да намаляват, но дружеството се държи над водата благодарение на финансови операции, става ясно от междинния отчет на дружеството за периода януари-юни тази година. Постъпленията от извършени товарни превози намаляват до 4,46 млн. лева при 5,3 млн. лева за първото полугодие на 2017 г. Параходството обаче излиза на плюс за шестмесечието благодарение на финансови приходи за 1,72 млн. лева. Така крайният резултат за периода е нетна печалба в размер на 86 хил. лева.
По същия начин през миналата година БРП успя да завърши на малък плюс от 245 хил. лева. Това стана възможно благодарение на извършената продажба на 430 000 броя поименни налични акции от капитала на „Маяк КМ“ АД. От сделката параходството получи 4,3 млн. лева, което му позволи да излезе счетоводно на печалба. В резултат инвестицията в дъщерното предприятие намаля от 94% на 51%. А понеже продажбата бе в рамките на групата, консолидираният финансов отчет показа загуба от 1,49 млн. лева.
През по-голямата част от периода на второто тримесечие се наблюдава известен спад в приходите от продажби на дружеството, дължащ се на намалено предлагане на товари, посочват от параходството. Природните фактори също оказват влияние върху финансовия резултат. Твърде високо ниво на река Дунав води до нарастване на разходите за гориво, а при ниско ниво се ограничава газенето на съдовете, което се отразява в намаление на количеството товар на борда и в спад на скоростта на движение на конвоите.