Остава още седмица до 31 юли, когато е крайният срок, в който всички лица, които сами определят и внасят дължимия авансово данък, трябва да подадат съответната декларация за дължимите суми за второто тримесечие, напомниха от приходната агенция. В русенския офис вече са постъпили 6698 декларации, като огромната част от тях - 6201, за подадени онлайн.
Задължение да подават такава декларация имат и всички физически лица, за които са налице едновременно следните условия:  осъществяват за своя сметка професионална дейност, но не са регистрирани като еднолични търговци и са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване. Най-популярната група от тях са които отдават помещения под наем на други физически лица, и съответно сами определят и внасят дължимия авансово данък. Гражданите с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, отдаващи помещения под наем, дължат авансов данък, едва когато получаваната през годината от тях сума надхвърли 7920 лева от всички източници на доходи на лицето.
Освен хазяите, декларация за авансовото плащане на данък през годината се подава в случаите на придобиване на доход, който не e от трудови правоотношения. Тя се подава от лица, упражняващи свободна професия, каквито са експерт-счетоводителите, адвокатите, нотариусите, частните съдебни изпълнители, съдебните заседатели, медицинските специалисти, застрахователните агенти и др.  Земеделските производители също я подават, ако са реализирали селскостопанска продукция или са получили субсидии, т.е. имат приходи от дейността през второто тримесечие. За самоосигуряващите се лица е най-подходящо  да използват за подаването на декларацията персонален идентификационен код /ПИК/, който се издава безплатно и бързо в офиса на НАП в Русе. Те могат да използват и хартиен формуляр на декларацията, който се предоставя в неговата сграда на ул. "М-р Атанас Узунов"19 или да се разпечата от сайта на агенцията www.nap.bg.