Да не се разпределя дивидент за 2017 г., а цялата печалба в размер на 403 129,85 лева да отиде за покриване на загуби от предишни години. Това реши редовното годишно общо събрание на акционерите на "Свинекомплекс Николово". 
Свинекомплексът имаше натрупана загуба за минали години в размер на 1 075 888,63 лева. Печалбата от миналата 2017 г. ще покрие изцяло загубата от 2015 г. в размер на 222 хил. лева и част от загубата за 2016 г., която е 854 хил. лева. Акционерите решиха за покриване на загубите да отиде и неразпределената печалба за 2014 г. от 106 хил. лева. След прихващането ще остане непокрита загуба от 566 479,57 лева.
Освен рутинните за всяко общо събрание точки,  акционерите гласуват и промени в размера на месечното възнаграждение на Съвета на директорите, наложено от увеличаване на минималните осигурителни прагове. От 1 юли 2018 г. те ще получават по 1034 лева месечно.