Капиталът на "Оргахим" да се намали с 9% като се обезсилят 160 652 акции собственост на русенското дружество. Това е решило общото събрание на акционерите на русенския производител на бои и лакове, проведено на 25 май. Целта на намаляването на капитала е оптимизиране на капиталовата структура. Тъй като тези 160 652 са собственост на самото дружество, промени в дяловите участия на практика няма.
Досега собствеността на "Оргахим" беше разпределена между 1 785 000 акции. От тях румънската компания "Поликолор" държеше пряко 26,46%, а останалите 64,54% - чрез дъщерната си фирма "Уайтбийм Холдинг", регистрирана в Малта. 
"Оргахим" бе публична компания до 2012 г., когато всички акции на малките акционери бяха изкупени и дружеството бе свалено от търговия на фондовата борса. По-късно компанията бе разделена на три, като в "Русе Кемъкъл се прехвърли производството и дистрибуцията на анхидриди и пластификатори, а в "Оргахим Резинс" отидоха смолите и лепилата.