За последните 5 години млечните ферми в Русенско са намалели над 4 пъти, като от 593 в края на 2013 г. към 6 юни броят им пада на 139. Тази редукция обаче не е последната, тъй като в последната справка на Българска агенция за безопасност на храните 18 от действащите стопанства са посочени като неотговарящи на регламента за хигиенни правила за храните от животински произход. И следва да бъдат затворени.
Постигането на стандартите за хигиена и най-вече за количества микроорганизми в млякото се оказаха непостижими за 3/4 от кравефермите в региона, които трябваше да направят инвестиции от порядъка на 100 хил. лева, за да останат на пазара - нещо, което за малките стопанства нямаше никакъв икономически смисъл. Първият срок бе края на 2013 г., след което на два пъти бе отлаган с по две години без броят на сертифицираните стопанства да се увеличи съществено.
През 2016 и 2017 г. БАБХ извърши официална оценка на млекодобивните стопанства с 50 и повече млечни животни и млекодобивните стопанства с 10 до 49 млечни животни. Целта на официалната оценка бе да се определи статутът на всяко стопанство по отношение на Регламент 853/2004. След приключилата официална оценка на млекодобивните стопанства със статут на "неотговарящи" се предписаха коригиращи действия и с пробите от самоконтрола БОХ имаха възможност да докажат, че са изпълнили изискванията за добив на качествено сурово краве мляко. 
Заедно с това във връзка с изпълнение на Плана за действие за укрепване на схемата за тестване на качеството на суровото краве мляко, от 22 януари 2018 г. стартира "Модул мляко" като част от Интегрираната информационна система ВетИС на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ). За да се гарантира изпълнението на самоконтрола, задължителните проби за всеки месец считано от 22 януари 2018 г. ще трябва да се регистрират посредством мобилното приложение на "Модул мляко".
Според последните данни на БАБХ в Русенско действат 37 ферми с повече от 50 животни, 4 от които не отговарят на изискванията. От 102, отглеждащи между 10 и 49 животни, от затваряне са заплашени още 14.