Oбявяването в САЩ на 25% защитно мито върху вноса на стомана създаде добри условия за спекулативни сделки и несигурност на пазара за стомана в Европейския съюз. Европейските базови цени продължиха да се движат нагоре, като все още са под предложените от стоманопроизводителите минимални целеви нива, но тези нива вероятно ще бъдат достигнати. Причината е големите обеми поръчки, удължаване на сроковете за доставка и ниската наличност на внос в резултат на мерки за търговска защита от страни извън Европейския съюз. В допълнение цените на доставчиците от трети страни остават до голяма степен неконкурентоспособни.
Това посочва в доклада си за редовното годишно събрание на акционерите мениджмънтът на русенската "Спарки". Черните метали и в частност ламарината са основната суровина, използвана за производството на фирмата. Стойността им формира близо 55% от себестойността на произвежданите от компанията изделия.
Дружеството е предприело мерки за обвързване на цените на продукцията си с измененията в цената на ламарината. Повечето договори с клиенти са рамкови и в тях са определени цени на изделията при определени изменения в цените на ламарината. По този начин "Спарки" е в състояние да генерира печалба дори при неблагоприятни движения на международните пазари.
"Спарки" публикува покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 25 юли от 14 часа в централата на дружеството на ул. "Розова долина". Миналата 2017 г. дружеството приключи със загуба от 139 хил. лева и Управителният съвет предлага тя да бъде покрита от неразпределена печалба от предходни години.