276 дка e залесило Северноцентралното държавно предприятие по време на тазгодишния пролетен залесителен сезон, но нито един от тях не е на територията на Област Русе. Новозалесените територии са в ДГС Габрово - 21 дка, ДГС Силистра - 63 дка, ДГС Тутракан - 65 дка, ДГС Разград - 63 дка, ДГС Севлиево - 6 дка, ДЛС Росица - 25 дка, ДЛС Каракуз - 35 дка.
За дейностите бяха използвани 108 700 броя фиданки от цер, зимен дъб, планински ясен, бук, евроамериканска топола и чер бор. Фиданките са произведени в горските разсадници към Държавните горски стопанства в Г. Оряховица, Свищов, Разград, Силистра и Държавното ловно стопанство „Дунав“ - Русе.
През есента на 2018 г. Северноцентралното държавно предприятие - Габрово планира да залеси 2822 дка, като в това число са 2256 дка с евроамериканска топола. През 2017 г. в обхвата на предприятието бяха залесени общо 3120 декара. През пролетта се залесиха 489 дка, а през есента - още 2721 декара.
Всъщност извършваните от държавните горски предприятия залесявания са в символични размери от години и се разчита най-вече на естественото самозалесяване. Противно на популярните вярвания, площите с гори растат въпреки индустриалната сеч и набезите на бракониери. За това помагат и увеличените количества въглероден диоксид в атмосферата, тъй като той стимулира ръста на биомасата - според изчисленията на експерти - с около 0,6% на година. 
Около 240 000 ха са държавните гори, стопанисвани от лесовъдите на СЦДП.