Какво е състоянието на корупцията в България, какви са проблемите и как се измерва от вътрешни и от международни изследвания, обсъждаха специалисти в областта на конференция в Русенския университет. Участниците във форума обърнаха внимание на антикорупционното законодателството, както и на новия Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Бяха разгледани и специфичните методи и средства за противодействие на корупцията от гледна точка на науката и на практиката, сред които анонимната линия за получаване на сигнали, гражданската конфискация. Изтъкнати бяха причините и факторите за корупционното поведение на личността. Ефективността нa МВР при противодействие нa корупциятa, контролът и причините за корупцията в държавната администрация, както и ролята на търговските банки в процеса на увеличаване на корупционните практики бяха също сред дискутираните теми. Специалистите обърнаха внимание на проблемите на детското правосъдие и на ролята на обществените възпитатели за промяна на нагласите на малолетните и непълнолетните.
В конференцията участваха депутати от Русе, членове на Комисията за противодействие на корупцията, представители на МВР, на областната и общинската управа, на прокуратурата, на областната дирекция на МВР и на Русенската адвокатска колегия.                  У