Русе е сред областите, където фирми най-бързо се обявяват в несъстоятелност, показва анализ на Института за пазарна икономика. Средногодишният брой на решенията по такива дела в окръжния съд за периода 2010-2017 г. е 56 годишно. Показателят се изчислява като брой на фирмите в несъстоятелност на 10 000 нефинансови предприятия. В нашата област за този период фирмите са точно толкова - между 10 и 11 хил.
Повече дела за несъстоятелност приключват успешно само в Монтана, Враца и Разград. Динамиката в делата за несъстоятелност, очаквано, е свързана с икономическата конюнктура и бизнес цикъла - в лошите за икономиката години, с известен лаг, се увеличават и делата за несъстоятелност, докато в силните години те падат. През 2010 г. окръжните съдилища в страната решават средно 23 дела за несъстоятелност на 10 хил. предприятия, като броят им се увеличава до пика през 2013 г., когато стават 42 дела на 10 хил. предприятия, а след това започва спад до 24 дела на 10 хил. предприятия през 2017 година.
Икономистите от ИПИ обръщат внимание на факта, че делата за несъстоятелност по правило се гледат изключително по седалището на неплатежоспособния или свръхзадължен търговец. Свободата за длъжника да смени седалището и адреса си на управление и след това да поиска откриване на производство по несъстоятелност го поставя в изключително преимущественото състояние да избира съда, пред който да се гледат делата му. Така кредиторите, създали договорни отношения с вече несъстоятелния търговец, са длъжни да се съобразят и с този негативен за отношенията им факт.
Като цяло данните показват, че няма силна връзка между икономическото развитие на областта и относителния брой на делата по несъстоятелност, разглеждани от окръжните съдилища. В този случай ясно изразените предпочитания към един или друг съд могат да се дължат или на възможността за влияние върху определени съдебни състави, или на степента на натовареност на съдиите, която предопределя бързината на производството, посочват ИПИ.