До края на април всички лица, които сами определят и внасят дължимия авансово данък, трябва да подадат декларацията за данъци, дължими за първото тримесечие на 2018 г. В офиса на НАП в Русе вече са подадени 892 броя, като 85% са изпратени по интернет и само 131 са на хартиен носител. Обичайно около 4000 задължени лица в региона подават такива декларации.
От началото на тази година вече само по електронен път с квалифициран електронен подпис трябва да се подава декларацията за дължими данъци по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (образец 4001) от  всяко юридическо лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък.  
Задължение да подават такава декларация имат и всички физически лица, за които са налице едновременно следните условия: осъществяват за своя сметка професионална дейност, но не са регистрирани като еднолични търговци и са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване. Най-популярната група от тях са които отдават помещения под наем на други физически лица и съответно сами определят и внасят дължимия авансово данък. Освен хазяите, декларация за авансовото плащане на данък през годината се подава в случаите на придобиване на доход, който не e от трудови правоотношения. Тя се подава от лица, упражняващи свободна професия, каквито са експерт-счетоводителите, адвокатите, нотариусите, частните съдебни изпълнители, съдебните заседатели, медицинските специалисти, застрахователните агенти и др.  Земеделските производители също я подават, ако са реализирали селскостопанска продукция или са получили субсидии, т.е. имат приходи от дейността през първото тримесечие. 
Декларацията се подава три пъти годишно -  до края на месеца, следващ тримесечието, през което е получен доходът, като за IV тримесечие декларация не се подава. За него данъкът се определя в годишната данъчна декларация, която наемодателите и самоосигуряващите се лица ще представят пред НАП през 2019 г. Декларацията се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци.