Сдружение „Национален център за безплатно правна помощ“ e организация, чиято цел е да осигури на гражданите безплатна защита срещу дружества-монополисти. Сдружението разполага с екип от опитни адвокати, предоставящи помощ на територията на цялата страна при дела срещу топлофикации, ВиК, банки, мобилни оператори, кредитни институции, фирми за бързи кредити, колекторски фирми, застрахователи, както и в изпълнителни производства, образувани от държавни и частни съдебни изпълнители срещу гражданите.
Въпросите си към Сдружение „Национален център за безплатна правна помощ“ можете да поставяте на телефони 0988 86 75 77 и 02 441 08 99, или на e-mail адреси: [email protected] и [email protected], както и чрез електронната поща на вестник „Утро“ [email protected] 

Здравейте, имам следния проблем - през месец септември, 2015 г., ми беше съставен акт от служител на градския транспорт за това, че пътувах без билет в автобуса. Това беше еднократно нарушение от моя страна, тъй като бях забравила да си подновя картата и го обясних на контрольора, но въпреки това ми съставиха акт. Доколкото знам, след акта е трябвало да ми връчат наказателно постановление за глобата, но такова не ми е връчвано, поради което реших, че административните органи са забравили за случая или самият акт е бил нередовен и не са ми издали постановление. След две години и нещо, през м. март тази година, бях най-неочаквано изненадана от частен съдебен изпълнител /ЧСИ/ със съобщение, че срещу мен е образувано дело, в което съм осъдена да платя глобата, както и всякакви разноски и такси по делото. Проверих ситуацията в канцеларията на ЧСИ и там се оказа, че не само че са ми издали наказателно постановление, но даже то ми се води за връчено и влязло в сила през месец януари, 2016 г. Първият ми въпрос е - законно ли е без лично да съм се подписала, че съм получила наказателното постановление, да се приеме, че ми е връчено? Не съм имала никаква възможност да му реагирам, мога ли сега да го обжалвам, тъй като не съм съгласна с него? А ако това е невъзможно, няма ли някаква давност, с която се погасяват глобите? Ако има – мога ли да твърдя пред ЧСИ, че не дължа глобата, защото е погасена?, Г. Д.

Глобата е административно наказание и се налага въз основа на наказателно постановление, което съдържа задължителни реквизити, предвидени в Закона за административните нарушения и наказания. Наказателното постановление по принцип се връчва лично, срещу подпис на нарушителя, но в Закона за административните нарушения и наказания е предвидено едно изключение от това правило - ако нарушителят не бъде открит на посочения от него адрес, а новият му адрес е неизвестен, наказателният орган отбелязва това обстоятелство върху наказателното постановление и то се счита за връчено от деня на отбелязването. 
В случая на г-жа Г. Д. най-вероятно тя не е била открита на адреса си и поради това наказателното постановление с оглед разпоредбите на ЗАНН, се счита за редовно връчено от датата, отбелязана на него. От датата на връчването за нарушителя тече срок, в който може да обжалва наказателното постановление на различни основания. Ако този срок бъде пропуснат, наказателното постановление влиза в сила и административният орган има право да го приведе в изпълнение, тоест – да си събере глобата, включително и чрез частен съдебен изпълнител, за което нарушителят ще дължи съответните такси, освен самата глоба. 
От влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложена глобата, тече двугодишен давностен срок, 
в който могат да бъдат предприемани изпълнителни действия по събирането й.
Нарушителят, срещу когото е съставено наказателното постановление, може да разбере кога точно последното е влязло в сила, тъй като този факт се отбелязва върху самото постановление. В случай, че наказателното постановление не му е било връчено лично, какъвто е случаят на г-жа Г. Д., има възможност да се ориентира за датата на влизането в сила на наказателното постановление и от изпълнителното дело, което му е образувано, тъй като наказателното постановление се прилага по съответното изпълнително дело.
От датата на влизане в сила на наказателното постановление започва да тече давностен срок, в който надлежните органи по изпълнение на административното наказание „глоба“ следва да предприемат действия по събирането й. Този срок, както бе посочено по-горе, е двугодишен. След изтичането му дори и да бъде образувано дело срещу нарушителя, той или тя могат да възразят, че не дължат изпълнение поради изтекла давност. 
Оспорването, че глобата не подлежи на принудително изпълнение поради изтекла давност, се прави пред компетентния Административен съд,
а не пред съдебния изпълнител.
Казано накратко, дори и да пуснете молба до ЧСИ да не ви събира глобите, тъй като са погасени по давност, ЧСИ не е компетентен да спре изпълнението. Ако действително е изтекла двугодишната давност, компетентен да се произнесе по въпроса е Административният съд по седалището на органа, който е завел изпълнителното дело срещу вас. Това се отнася до всякакви глоби, не само тези, налагани в градския транспорт.
От казаното дотук следва, че ако действително е изтекла давността за събиране на глобата, наложена на г-жа Г. Д., тя разполага с възможността да образува дело срещу лицето/органа, което търси сумата от нея в съответния Административен съд. В това дело тя следва да докаже, че давността е изтекла и че нямат право да й търсят сумите чрез ЧСИ. 
След като съдът се произнесе по въпроса, едва тогава ЧСИ ще има основание да прекрати изпълнителното дело.
Ако в хода на изпълнителното дело все пак са събрани някакви суми на г-жа Г. Д., тя може да иска те да й бъдат върнати, тъй като ще са неоснователно събрани от нея.