Община Сливо поле е сред малкото в страната, където периферията изпреварва областния център по производство на човек. Това се посочва в изследване на Института за пазарна икономика, разглеждащ въпроса сближават ли се нивата на икономическото развитие в рамките на икономическите центрове. 
Такива случаи се наблюдават при концентриране на големи производства в малки общини, посочва ИПИ. В случая със Сливо поле става въпрос за завода за биодизел на „Астра Биоплант“, който има оборот от 760 млн. лева през 2016 г. и е на 14-о място в страната по приходи.
Ядрото на икономически център Русе е град Русе, където произведената продукция на глава от населението е средно с 8,58 хил. лева годишно над тази в периферията, включваща още общините Ветово, Две могили и Иваново (по данни за 2015 г.). В Сливо поле обаче, благодарение на „Астра Биоплант“, произвеждат с 6,5 хил. лева на човек повече.
Икономическите центрове подпомагат развитието на периферните общини. Това е основният извод от изследването на ИПИ. Тези общини, които в началото на разглеждания период между 2011 и 2015 г. са по-слабо развити, растат по-бързо от тези, които навлизат в периода с по-развити икономики. Интересно е, че този извод важи с по-голяма сила за общините извън икономическите центрове, отколкото за тези в тях.
Най-позитивният извод е, че средните доходи в периферните общини постепенно се доближават до тези в ядрата им. Това е още едно потвърждение на тезата, че бидейки част от силен икономически център е шанс за по-слабите икономически общини да се развиват по-бързо, а тяхното население да разполага с относително добри доходи, посочва ИПИ.