Русенската машиностроителна фирма „Спарки“ иска ново разсрочване на кредит за близо 14 млн. лева към Българската банка за развитие, които няма как да погаси. Това става ясно от доклада към одитирания финансов отчет на дружеството, изпратен до фондовата борса. 
Съгласно анекси от 7 декември 2017 г., дружеството е разсрочило задължения по заеми към Българска банка за развитие АД в размер на 13,881 млн. лв. до 1 май 2018 г. Предоговарянето им трябва да стане до края на месеца, а преговори за допълнително удължаване на сроковете на всички банкови заеми. Текущите задължения по заеми, които следва да се платят в следващите 12 месеца, са в размер на 18,127 млн. лв.  
През 2017 г. „Спарки“ отчита негативен паричен поток от оперативна дейност в размер на 1,453 млн. лв. Към 31 декември 2017 г. текущите пасиви на дружеството надвишават текущите активи със 7,294 млн. лв. и собственият му капитал е по-нисък от акционерния с 1,737 хил. лв. Разходите за лихви през миналата година възлизат на 884 хил. лева.
Тези обстоятелства показват наличието на значителна несигурност, която може да породи съществено съмнение относно възможността на дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие без подкрепата на собствениците и други източници на финансиране, посочва в доклада си управата на „Спарки“. Доколко може да се разчита на такава подкрепа не е много ясно, тъй като русенската фирма не е единствената закъсала от групата. През миналата година дори се наложи и без това затъналата в дългове „Спарки“ да гарантира кредити на ловешката „Спарки Елтос“.
Въпреки нерадостната картина, ръководството на „Спарки“ декларира, че въз основа на направените прогнози за бъдещото развитие на дружеството и предприетите мерки, както и поради продължаващата финансова подкрепа от собствениците, ще успее да продължи своята дейност и да погасява своите задължения, без да се продават активи и без да се предприемат съществени промени в неговата дейност. За оптимизма вероятно има основания, тъй като „Спарки“ оперира по същия начин на ръба на бръснача вече доста години. За това време се сменят само основните кредитори - първо Банка ДСК, после Българска банка за развитие. А дългът все не намалява.
Към 31 декември 2017 г. в „Спарки“ работят 469 човека, за възнаграждения на които през миналата година са платени 5,9 млн. лева.