Стартира процедурата по приемане на заявления по Схема за държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери и пчелни семейства в резултат на природни бедствия. От вчера документи се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие. 
Утвърденият ресурс за 2018 г. е 31 453 лв. Средствата ще бъдат изплатени до 25 април 2018 г.
На финансова подкрепа подлежат земеделски стопани, включени в Регистъра на издадените констативни протоколи на земеделски стопани с унищожени от природни бедствия селскостопански животни и пчелни кошери, и пчелни семейства през 2017 г., изготвен от МЗХГ.  
По линия на схемата, обезщетенията са до 100 % от средните пазарни цени на живи селскостопански животни по видове и категории, в това число и на чистопородни разплодни животни, отводки и кошери, на базата на данни от Системата за агропазарна информация.
Помощта се предоставя на физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани. Те не трябва да имат задължения към ДФ „Земеделие“ и към държавния бюджет.