Инспекторите за оперативен контрол в офиса на НАП в Русе са проверили 23 бензиностанции в региона за съответствие на представената от търговците блок схема на електронната система с фискална памет (ЕСФП) с действителното състояние на място. Изискването за подаване на блок схемите в НАП бе въведено с промени в законодателството през миналата година. Целевите инспекции се правят от екипи дънъчни и служители от Български институт по метрология /БИМ/ и вървят в цялата страна.
В обхвата на проверките попадат обекти, при които е налице риск от укриване на оборотите или от манипулиране на данните, получени от ЕСФП. Органите на двете агенции ще изследват и обекти, за които не са отстранени нередностите в блок схемата, както и такива, за които е наложително извършването на метрологична проверка от органите на БИМ. При установени несъответствия на блок схемите с организацията на електронните системи с фискална памет, на търговците ще бъде дадено предписание за корекция, а ако такава не бъде направена, ще бъдат налагани административни санкции. 
От приходната агенция напомнят, че блок схемата, подписана с електронен подпис, се подава единствено чрез електронно съобщение, подписано също с електронен подпис на електронния адрес на териториалната дирекция на НАП по местонахождение на обекта. В случай на упълномощаване в електронното съобщение се прилага и електронно подписано пълномощно.