В голяма грешка са попаднали 27 фирми от региона, които са изпратили до офиса на НАП в Русе в обикновен пощенски плик хартиен формуляр на годишните си данъчни декларации по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане. Те не се приемат и обработват от приходната администрация, защото от тази година всички декларации за корпоративен данък трябва да се подават единствено по електронен път. Попадналите в тази неловка ситуация имат още седмица да я избегнат, като подадат отново декларациите си по интернет с квалифициран електронен подпис, за да не бъдат санкционирани.
Крайният срок за подаване на годишната декларация за облагане с корпоративни данъци за 2017 г. е 2 април 2018 г., понеже 31 март е почивен ден - събота. В офиса на НАП в Русе вече са получени по електронен път 5814 декларации за корпоративен данък. С тях задължително се подава и годишен отчет за дейността.
В същия срок трябва да се плати и дължимият корпоративен данък, след приспадане на направените авансови вноски. Плащането на задължението към хазната може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Други варианти за плащане са с пощенски запис или чрез интернет.
Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.
От тази година юридическите лица, които през 2017 г. не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството, не са длъжни да подават годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността.