Промени в начина за определяне на заплатите на управителите на русенските общински търговски дружества, с които се слага таван върху възнагражденията, предлагат от общинската администрация с корекции в наредбата за упражняване правата на община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества. Със заповед на кмета Пламен Стоилов беше създадена работна група, която да прегледа наредбата и да предложи промени за актуализирането й. Целта е да се подобри контролът при упражняване правата на общината в търговските дружества, да се оптимизира дейността им и да има по-ясна визия за развитие на общинските търговски дружества. 
Една от по-съществените промени е свързана с определянето на възнагражденията на управителите на лечебните заведения. Към момента те са в размер от 280 до 400% от средните месечни заплати в лечебните заведения, като сега се предлага възнаграждението да не надхвърля 12-кратния размер на минималната работна заплата в страната или 6120 лева по актуални данни. Конкретният размер на възнаграждението се определя с решението на общинския съвет при избиране на управител на лечебното заведение. 
На обсъжданията по това предложение в работната група бяха поканени д-р Теодора Константинова, д-р Кирил Панайотов, Събина Павлова, Йорданка Даневска, като идеята беше да се чуе и тяхното мнение като специалисти за намирането на методика за определяне на месечните възнаграждения на управителите на лечебните заведения. Направен беше анализ на отделни показатели - стойността на дълготрайните материални активи, числеността на персонала, рентабилността, финансовия резултат и други, за да се изясни могат ли тези показатели да бъдат критерии за определяне на възнаграждението на управителя на лечебно заведение. След проведените обсъждания участниците са стигнали до извода, че възнагражденията на управителите на лечебни заведения да съответстват на Наредбата на здравното министерство. Затова се внасят и промените, които предстои да бъдат гласувани от общинския съвет.
Общинска администрация предлага подобно ограничение да има и за месечното възнаграждение на членовете на изпълнителните органи на общинските еднолични търговски дружества.
С промени в наредбата се регламентират и правила за сключване на договори за наем, разпореждане с дълготрайни активи и за задължително застраховане на имуществото.