Всяко дете е важно и значимо, защото децата са нашето бъдеще, пред което нямаме право на провал. Това каза председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова, предаде репортер на БГНЕС.

Българският Червен кръст и Държавната агенция за закрила на детето организират кръгла маса на тема „Децата бежанци и мигранти – представата на обществото за тях“ .

Елеонора Лилова посочи, че ДАЗД съвместно с останалите отговорни институции и неправителствените организации, разработват и прилагат държавната политика за закрила на детето, както по отношение на всяко българско дете, така и по отношение на децата чужденци.

„Предвид миграционния поток от 2013г., насочен към европейските държави всички ние представителите на институциите, ангажирани с осигуряването на най-висшия интерес на детето на територията на ЕС, бяхме изправени пред ново предизвикателство, а именно – децата мигранти и техните семейства”, каза председателят на ДАЗД. Тя посочи, че в процеса на работа са успели да идентифицират предизвикателствата, пред които са изправени в опитите си да осигурят закрила за една от най-уязвимите групи деца тези на непридружените малолетни непълнолетни деца чужденци.

„Мигрантската криза показа слабостите в общата европейска система за убежище, необходимостта от споделяне на отговорностите и възможностите за дългосрочни решения. Въпреки че България е изправена пред редица трудности по отношение на миграционния поток като външна граница на ЕС, спазва българската и национална правна рамка за защитата на правата на децата бежанци, като отделя особено внимание на непридружените малолетни непълнолетни деца мигранти, тъй като те са най-уязвими предвид липсата на родителски грижи и отговорности. Нашата държава в лицето на отговорните държавни органи, съвместно с неправителствения сектор, работим усилено в посока подобряване на грижите за тази целева група и активно си сътрудничим с международните правителствени и неправителствени организации, ангажирани със закрилата на непридружените деца в движение”, заяви тя.

Председателят на ДАЗД припомни, че в резултат на съвместни усилия е актуализирана националната нормативна база, което ще подобри грижата за децата чужденци, търсещи и/или получили международна закрила.

Тя посочи и че е видно от няколкото отразени в медиите случая на опити мигрантски семейства да се установят трайно на територията на нашата страна, че нашето общество невинаги приема чужди. „Безспорно този проблем не е разпространен само в българското общество, а и във всяко друго, особено когато говорим за сигурност и нарушаване на установените правила и ред в една общност. Подобни случаи неизбежно налагат да се предприеме всичко възможно за преодоляване на възникналия проблем. Единственият и най-добър начин за това е като се информират засегнатите страни”, заяви тя.

По време на кръглата маса се представя и стартиралият проект на БЧК и ДАЗД „Да опознаем другия“, финансиран по фонд “Убежище, миграция и интеграция”.

Според председателя на ДАЗД, реализацията на този проект ще даде възможност да бъдат проучени и анализирани нагласите на българското общество към бежанците и мигрантите, ще даде възможност да бъдат откроени работещи послания към нашето общество, както и информация за начините на тяхното разпространение. Изпълнението му ще позволи българското общество да бъде информирано за това колко е важно да бъдат приети желаещите чужди семейства и техните деца в нашата общност, да общуват с тях, да им бъде дадена възможност да преодолеят всички неволи, които са преживели.

„Важно е всички да бъдат информирани за правата на тези семейства и техните деца, да се разяснят възможностите и условията, при които те ще останат на територията на българската държава”, каза тя и допълни, че друг важен момент е, че ще е налице възможност всеки български гражданин да бъде убеден, че държавата има отговорност както към чуждите граждани, така и към всеки свой гражданин, а това най-добре личи при грижата за децата. „Тук ще бъде и основната роля на ДАЗД да покаже, че всяко дете е важно и значимо, защото децата са нашето бъдеще, пред което нямаме право на провал”, каза тя.