По-висока натовареност през 2017 година отчете Административния съд. Средно месечно са образувани по 69 дела, а от разгледаните 1079 производства 869 около 80% са приключили, а висящите са по-малко като процент спрямо 2016-а. В профила на делата се открояват производствата срещу общински наредби, увеличеният брой протести на прокуратурата и дела, свързани с изразходване на еврофондовете. Правораздаването става с непопълнен щат - работещите в съда магистрати са 6 при 7 съдийски места, както и при крайно недостатъчен бюджет. Въпреки това броят на потвърдените от Върховния административен съд /ВАС/ актове остава висок - 78%, което е атестат за качествена работа.
Това са част от изводите в анализа на работата на Административния съд в Русе, който вчера бе представен в присъствието на новоизбрания председател на ВАС Георги Чолаков, пристигнал специално за случая.
В отчета се посочват и дейностите във връзка с 10-ата годишнина от създаването на съда, както и сътрудничеството на институцията с училища, с Русенския университет и местните медии за осигуряване на публичност и прозрачност на работата му.                                  У