Преките инвестиции в страната за януари - декември 2017 г. възлизат на 901.9 млн. евро (1.8% от БВП2), като са по-високи с 241.9 млн. евро (36.7%) спрямо предходната година. Увеличението обаче е единствено за сметка на дълговите инструменти, включващи предоставените кредити от предприятията с чуждестранно участие. Инвестициите в дялов капитал намаляват с цели 70% - от 632 на 189 млн. евро или с443 млн. евро. Реинвестираната печалба пада със 111 млн. евро и възлиза на 229.8 млн. евро, при 341.2 млн. евро за 2016 г.  
Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 10.8 млн. евро, при 63.1 млн. евро за 2016 г. По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия (5.8 млн. евро, 53.6% от общия размер за 2017 г.), Германия (1.2 млн. евро, 11.5%) и Украйна (1.2 млн. евро, 11.1% от общия размер за периода). 
Най-големите нетни преки инвестиции в страната за 2017 г. са от Холандия (875.7 млн. евро), Швейцария (126.6 млн. евро) и Германия (94 млн. евро).
Преките инвестиции в чужбина за 2017 г. нарастват с 275.6 млн. евро, при увеличение с 320.2 млн. евро за 2016 г.