„Параходство БРП“ завършва 2017 година с общи приходи от над 18 млн. лева и минимална печалба от 156 хил. лева, съобщава дружеството в публикувания предварителен, неодитиран финансов отчет за миналата година. Спрямо предходната година приходите нарастват с близо 1 млн. лева, а нетният финансов резултат намалява 8 пъти (1,15 млн. печалба за 2016 г.).
От отчета обаче става ясно, че основната дейност на речния ни превозвач не върви толкова добре - приходите от нея намаляват с 2,8 млн. лева, а разходите ги надвишават с 4 млн. лева. Вместо да завърши годината със загуба обаче, БРП излиза на плюс благодарение на приходи за 4,3 млн. лева от „операции с финансови активи и инструменти“. Какви точно активи и инструменти са изтъргувани за последното тримесечие, за да се постигне такава бомбастична печалба, в отчета не се пояснява. Може само да се предполага, че някаква съществена помощ за тази операция е получена от компанията-майка „Химимпорт“, която има и доста други дружества, чиито акции се търгуват на фондовата борса.
БРП започна годината със значителен спад на приходите заради продължилите дълго време критично ниски температури, довели до преустановяване на корабоплаването за период от над два месеца, се посочва в доклада на мениджмънта. Приходите от превози за второто тримесечие бяха в рамките на миналогодишните. 
Счетоводни загуби за БРП донесоха и продажбите на два кораба през първото полугодие. През януари БРП се раздели с моторен кораб „Мадара“, а през май пласира ветерана „Васил Левски“. Както става ясно от данните в отчета, балансовата им стойност надвишава значително продажната цена. Счетоводно този факт се отчита като загуба, макар и оставаща само на хартия. Действително получените пари от продажба на дълготрайни активи от началото на годината са едва 296 хил. лева.
За миналата година БРП отчита получени дивиденти от участие в други фирми в размер на 335 хил. лева - над два пъти по-малко отколкото в предишни години. Единствените приходи по това перо в последните години параходството отчита от варненското „Ви Ти Си“ АД, където притежава 41%. През 2016 г. БРП получи от него дивиденти в размер на 861 хил. лв., а през 2015 г. - 738 хил. лв.