Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в Русенско през 2016 г. са 367,9 млн. евро, като се увеличават с 29,1 млн. евро спрямо година по-рано, показват данните на Териториално статистическо бюро север. Внушителният им ръст с 9,1% обаче не може да компенсира спада на чуждестранните вложения през миналата година с 49 млн. евро и те остават дори под нивото от 2013 г. (372,8 млн. евро).
Размерът на ПЧИ варира всяка година, като може да бъде и със знак минус, ако новите вложения са по-малко отколкото сумата от изтеглените инвестиции (когато чуждестранният инвеститор продава активите си у нас или пък дъщерно предприятие у нас погасява заем към компанията-майка в чужбина). В последните 5 години чуждестранните инвестиции варират около 370 млн. евро, като пикът от 386 млн. евро бе достигнат през 2014 г. 
Намалява и приносът на чуждите вложения за ръста на русенската икономика. Делът им като процент от Брутния вътрешен продукт на областта пада от 35,4% през 2013 г. до 29,33% през 2015 г., а през 2016-а се покачва скромно до 30,5%. Регионалната икономика все повече разчита на вътрешни ресурси и този, който увеличава инвестициите си и осигурява ръста, е най-вече местният бизнес.
Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлените предприятия в областта - 312.0 млн. евро или с 9.7% повече от 2015 година. В сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) са инвестирани 31.5 млн. евро или с 12.1% под нивото на предходната година. През 2016 г. тези две дейности заедно формират 93.4% от общия обем на ПЧИ, а общият им относителен дял намалява спрямо 2015 г. с 1.7 процентни пункта.
И през 2016 г. най-много преки чуждестранни инвестиции са направени в предприятията на територията на община Русе (малко над 80%), като в сравнение с предходната година обемът им бележи ръст с 6.9%. С 1.7 процентни пункта намалява  относителният им дял в общия размер за областта спрямо 2015 година.