Механизъм за гарантиране на защитата на социално слабите пусна за обществено обсъждане регионалното министерство като част от предложенията, които ще залегнат в новия Закон за водоснабдяването и канализацията. Базовите документи вчера бяха публикувани на сайта на ведомството. Коментари и предложения по тях ще се събират в следващите 30 дни.
Предвижда се за определените като уязвими потребители да се гарантира изразходването на минимално количество до 50 литра вода на човек на ден или 1,5 куб. м на месец с цена от 1 лв./куб. м. Разликата до определената от съответния ВиК оператор цена ще се субсидира от държавния бюджет.
Освен това доставката, монтажът и пломбирането на водомер в полза на уязвими лица ще се извършва от оператора, а разходите да му се възстановяват от държавния бюджет като част от изплащаната му субсидия.
В механизма се предлага мерките за защита на уязвимите потребители да се осъществяват чрез взаимодействие между създаден със Закона за ВиК Фонд и ВиК операторите. Регламентацията на финансовите взаимоотношения по този начин ще осигури по-ефективен контрол и ще ограничи максимално излишните разходи за администриране на процеса по разплащане.
Информация за лицата, попадащи в обхвата на групите уязвими потребители, ще бъде подавана на Фонда от Агенцията за социално подпомагане.
Проектът предвижда и изграждането на подземен кадастър, който да описва цялата ВиК мрежа в страната. Предлага се и отделен воден регулатор.