Икономически център „Русе“ е най-бързо развиващият се в страната за периода 2011-2015 г. с 40% ръст на произведената продукция. Той се нарежда на пето място в страната, дава около 3% от националното производство и в него работят 3% от наетите в икономиката. Въпреки това броят на наетите не е достигнал предкризисните нива, а заплатите изостават от средните за страната. Това показва изследването „Икономически центрове“ на Института за пазарна икономика (ИПИ). 
Икономически център (ИЦ) „Русе“ включва само пет общини - Русе, Ветово, Две могили, Иваново и Сливо поле. Останалите не се включват в сметката, тъй като според дефиницията на ИПИ като периферия на центъра се определят само общините, при които над 10% от наетите пътуват ежедневно и работят в ядрото. Столицата на икономическия център - община Русе, привлича под формата на ежедневни мигранти 41% от наетите в община Иваново, 28% от наетите в Сливо поле и около 13% от тези във Ветово и Две могили. Около 4% от работещите в община Русе 64 700 души живеят в нейната периферия.
В периода 2011-2015 г. произведената продукция в рамките на ИЦ „Русе“ нараства с близо 40%, достигайки 4,1 млрд. лв., като 85% от нея се генерират в община Русе. Най-голям дял от произведената продукция заема преработващата промишленост (42,3%), следвана от традиционно силно развитата търговия (14,2%), транспорта, складирането и пощите (11,6%) и селското стопанство (7,1%). Единствената икономическа дейност, която се развива по-активно в периферията, отколкото в ядрото, е селското стопанство.
В съотношение с броя на населението инвестиционната активност е по-ниска от средната за страната както по отношение на привлечените преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ), така и по отношение на разходите на предприятията за придобиване на дълготрайни материални активи. ПЧИ са напълно съсредоточени в община Русе (над 99%), като към края на 2015 г. техният размер (с натрупване) спада до 278 млн. евро. Основната причина е отливът на инвестиции в операциите с недвижими имоти, търговията, транспорта и хотелиерството. Над 80% от всички ПЧИ са насочени към индустрията. Сред ключовите инвеститори се нареждат френският производител на алуминиеви части за автомобили „Монтюпе“ и немският производител на автомобилни заключващи системи „Витте Аутомотив България“.
Отливът на ПЧИ е донякъде компенсиран от повишаващата се активност на местните предприятия. През 2015 г. инвестициите в ДМА нарастват за четвърта поредна година, достигайки 448 млн. лв. Спадът в индустрията е компенсиран от по-висока инвестиционна активност в строителството, търговията, транспорта и хотелиерството. Тенденция към нарастване на годишните разходи за ДМА се наблюдава и в селското стопанство, включително в по-малки общини като Ветово, Две могили и Иваново. През 2016 г. в Русе открива врати ново депо в специализирания завод за ремонт на локомотиви на „Експрес Сервиз“ ООД, посочват от ИПИ.
В периода 2000-2016 г. населението намалява с около 16% при средно 13% за страната. В ядрото на икономическия център спадът е по-умерен (11%), но в общини като Ветово и Две могили той е над 30%. Тези процеси се дължат в огромна степен на неблагоприятния естествен прираст на населението, който остава отрицателен през целия период.
Средната брутна работна заплата в ИЦ „Русе“ (719 лв./месец през 2015 г.) е чувствително по-ниска от тази за страната (878 лв.), макар да нараства със сходен темп през последните години. Въпреки концентрацията на икономическата дейност в община Русе видимо изоставане от средните нива на заплащане се наблюдава единствено в Две могили (617 лв.) и Иваново (660 лв.).
Според последните данни на статистиката от септември миналата година средната заплата в област Русе вече е 841 лева и по този показател сме на десето място сред областите в страната. Възнагражденията в Русе са със 196 лева по-ниски от средните за страната и с 564 лева под тези в столицата София.