Над 650 настоящи и новоназначени служители на „Енерго-Про Мрежи“ са завършили обучение в Учебния център на компанията през 2017 г., съощиха от електроразпределителното дружество. За осемте години от неговото съществуване през залите и практическия му полигон са преминали около 8000 енергетици.
Проведените обучения са в различни тематични направления, като някои от курсовете са реализирани със съдействието и участието на външни лектори. Повече от 200 служители, в това число и новоназначени, на длъжност електромонтьор, са преминали специализиран курс през 2017 година, включващ теоретична и практическа част. За целта се използват редица специално изградени съоръжения в базата на центъра - учебен трафопост, стоманорешетъчен стълб, както и т.нар. „бейби линия“, представляваща по-ниско копие на реална електропроводна линия и др. 
Успоредно със задължителната програма за новоназначени електромонтьори, през 2017 година се запази традицията да се провеждат и обучения за повишаване на квалификацията на специалисти енергетици от електроразпределителната компания.