На заседание на правната комисия на НС днес депутатите отхвърлиха ветото на президента на закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с 10 гласа „за”, 7 гласа „против” и без „въздържали се”, предаде репортер на БГНЕС.

Народните представители участваха в дебат по Указ №274 от 29.12.2017 г. на президента на България за връщане за ново обсъждане на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, приет от парламента на 20 декември 2017 г. и мотивите към указа.

На днешното заседание бяха проф. Емилия Друмева, председател на правния съвет към президента Румен Радев, неговият съветник Пламен Узунов, зам.-министърът на правосъдието Евгени Стоянов, представители на ДАНС, на различни ведомства и неправителствени организации.

Предложеното изменение на закона за собствеността е във връзка с изтичане на срока за спиране на придобивната давност по отношение на държавни и общински имоти, предвиден в § 1 от закона за допълнение на закона за собствеността (ДВ, бр. 46 от 2006 г.)., се казва в мотивите на МС.

Основната цел на предлаганата промяна на закона за собствеността е да бъде продължен предвиденият в § 1 от закона за допълнение на закона за собствеността (ДВ, бр. 46 от 2006 г.) срок за спиране на придобивната давност спрямо държавата и общините с пет години с оглед защита на държавния и обществен интерес в максимална степен.

С Решение № 1087 на Министерския съвет от 23 декември 2016 г., на основание § 1, ал. 2 от закона за допълнение на закона за собствеността (ДВ, бр. 107 от 2014 г.) е приет План за действие с мерки за предотвратяване придобиването по давност на имоти – частна държавна собственост или общинска собственост, със срок на изпълнение до 30 ноември 2017 г.

С оглед изисканата и предоставена информация от областните управители относно изпълнението или обективните затруднения, свързани с реализирането на предвидените в плана конкретни административни мерки за предотвратяване придобиването по давност на имоти – частна държавна собственост или общинска собственост, се налага изводът, че дейностите продължават да се извършват, но не са налице условия за приключването им в рамките на указания срок до 30 ноември 2017 г., съответно до 31 декември 2017 г.

Направените предложения от областните управители за удължаване на регламентирания в § 1 от закона за допълнение на закона за собствеността (ДВ, бр. 46 от 2006 г.) срок за спиране на придобивната давност по отношение на имотите – държавна и общинска собственост, са продиктувани от необходимостта от окончателното финализиране на процеса по установяване, регистриране и актуване на имотите от страна на държавата и органите на местното самоуправление, в изпълнение на разпоредбите на закона за държавната собственост и закона за общинската собственост и с оглед на ефективното управление и ползването на имотите и осъществяването на постоянен контрол в тази насока. Практиката до момента категорично сочи, че предоставеният с последното изменение на § 1 от закона за допълнение на закона за собствеността (ДВ, бр. 46 от 2006 г.) срок за спиране на придобивната давност по отношение на имотите – държавна и общинска собственост, се явява крайно недостатъчен с оглед извършването на допълнителни съпътстващи дейности по прецизното изпълнение на предвидените в плана административни мерки, изискващи допълнителен административен, финансов и времеви ресурс, с които не разполагат областните и общинските администрации и заинтересованите ведомства.

Този проблем е повсеместен и в този смисъл държавните имоти все още не са защитени и възможността да бъде придобита собственост на трети лица върху тях би засегнала до голяма степен най-вече обществения интерес с оглед на публичната функция и значимостта, която има немалка част от тези имоти. Това е позицията на всички областни управители в страната, изразена в техните отчети за изпълнението на Плана за действие, чиито срокове се оказват крайно недостатъчни предвид ограничения ресурс като цяло, с който разполагат.

Обективно и непреодолимо към настоящия момент затруднение за изпълнението на предвидената в плана мярка, свързана с предприемане на действия по съставяне на нови актове за държавна или общинска собственост за всички имоти – частна държавна или общинска собственост, в случаите на чл. 71, ал. 1 и 2 от Закона за държавната собственост и чл. 59, ал. 1 и 2 от закона за общинската собственост, е липсата на одобрени и на влезли в сила кадастрални карти и кадастрални регистри за територията на много населени места. Съгласно представената от Агенцията по геодезия, картография и кадастър информация, актуална към декември 2016 г., цялостното покритие на територията на страната с кадастрални карти и кадастрални регистри се очаква да приключи до края на 2023 г. при осигурено финансиране.

Във връзка с това предложеният с проекта за изменение на закона за собствеността срок се явява основателен и оптимален, като се предвижда същият да бъде окончателен.

Освен горното, следва да се има предвид, че неудължаването на предвидения в § 1 от закона за допълнение на закона за собствеността (ДВ, бр. 46 от 2006 г.) срок би довело до придобиването на имоти – държавна и общинска собственост, от трети лица на основание давностно владение.

На основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от закона за нормативните актове срокът за провеждане на обществените консултации е 14-дневен. Съображенията за намаляване на срока за обществено обсъждане произтичат от необходимостта от приемането на изменението на закона за собствеността до края на календарната 2017 г. в рамките на действащия по § 1 от закона за допълнение на закона за собствеността (ДВ, бр. 46 от 2006 г.) срок за спиране на придобивната давност спрямо държавата и общините – 31 декември 2017 г./