Глоба от 300 до 4000 лева грози всеки в община Борово, който изхвърля смесени боклуци на неразрешени места и в контейнерите за разделно събиране. От общинската администрация напомнят, че в съдовете за битови отпадъци е забранено хвърлянето на отпадъци от растителен и животински произход, получени от селскостопански дейности, както и на строителни отпадъци или пепел и сгурия и от домашните печки. 
От тази година отпадъците на населените места в община Борово вече се извозват и депонират на регионалното депо в Русе. Това се налага, той като депото в Бяла спира експлоатация и предстои да бъде закрито. В тази връзка от общинската администрация на Борово призовават в контейнерите за битовите отпадъци да се изхвърлят само битови отпадъци от домакинството и да се спазват разпоредбите за разделното сметосъбиране. 
Неспазването на правилата ще доведе до увеличаване на разходите за транспортирането и депонирането на отпадъците, както и до увеличаване на таксата за битови отпадъци, посочват още от община Борово.