Сдружение „Национален център за безплатно правна помощ“ e организация, чиято цел е да осигури на гражданите безплатна защита срещу дружества-монополисти. Сдружението разполага с екип от опитни адвокати, предоставящи помощ на територията на цялата страна при дела срещу топлофикации, ВиК, банки, мобилни оператори, кредитни институции, фирми за бързи кредити, колекторски фирми, застрахователи, както и в изпълнителни производства, образувани от държавни и частни съдебни изпълнители срещу гражданите.
Въпросите си към Сдружение „Национален център за безплатна правна помощ“ можете да поставяте на телефони 0988 86 75 77 и 02 441 08 99, или на e-mail адреси: [email protected] и [email protected], както и чрез електронната поща на вестник „Утро“ [email protected] 

„Доколкото знам, миналата година в законите бяха приети промени и съдът вече не може да ме съди, ако не ме намерят да се явя на делото. Преди можеха да ми залепят съобщения на вратата, че срещу мен има дело и после да ме осъдят без да се явявам в съда. Случвало ми се е веднъж и въпреки опитите ми да преговарям с частния съдебен изпълнител, че незаконно ми събира пари, тъй като не съм знаел за делото и не съм могъл да се защитя /задълженията ми бяха погасени по давност/, той си ги събра, заедно с лихвите и таксите. Вярно ли е, че вече не могат да ти лепят съобщения, че срещу теб има дело, а трябва задължително да те намерят било на адреса, на който живееш, било чрез работодателя? Откога важи това, ако е вярно, тъй като получавам заплашителни писма от колекторска фирма, че ще ме съдят, ако не платя една сума към мобилния си оператор, която също мисля, че е погасена по давност и многократно им обясних това, но те продължават със заплахите за съд и частен съдебен изпълнител?“, 
М.Н., гр.Русе

Много са случаите като описания от г-н М.Н., в които гражданите разбират, че са осъдени да платят определена сума не от съда, а от частния съдебен изпълнител едва след образуване на изпълнителното дело срещу тях. Най-често тази ситуация възниква, ако осъденото лице не е било намерено на адреса му от призовкарите, за да бъде уведомено, че срещу него има дело и съответно - съобщението за това е залепено на адреса, където се води, че лицето живее. Тъй като процедурата по залепяне на съобщения за образувани съдебни дела не беше разписана детайлно в закона, призовкарите, без да полагат усилия да открият лицето, директно му лепяха съобщения за делото, като по този начин се приема от съда, че лицето е редовно уведомено и съответно - делото се разглежда без то да има възможност да участва в него. За да се спре порочната практика с лепене на съобщения при всеки удобен случай, законодателят реши, че е крайно време правната регламентация на залепянето на съобщения за дела да бъде по-детайлно разписана в закона, за да не се злоупотребява със безразборното й прилагане. 
Начините за връчване на съобщения и призовки от съда на страни по образувано дело са регламентирани в Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ -
Един от тези начини е залепване на съобщение, че срещу вас има образувано дело и следва да се явите в съда, за да получите документите по него.
Действително, в края на 2017 г. бяха приети допълнения към ГПК, касаещи процедурата по връчване на съобщения чрез залепване. 
Залепването на съобщения като начин на връчване на съдебни книжа не е отпаднало, както неправилно е разбрал г-н М.Н. С допълненията към ГПК, законодателят е предвидил по-подробна процедура от досега съществуващата, за да се защитят по-добре правата на гражданите по дела, образувани срещу тях - тоест, те да са информирани за делото и да могат да вземат участие в него. 
Допълненията в ГПК, касаещи връчването на съдебни книжа чрез залепване, са действащи от приемането им, а не от някакъв бъдещ момент. Казано накратко, ако срещу вас са завели дело след датата на приемане на допълненията, съдебните призовкари са длъжни да ви връчат съдебните книжа по новата процедура, която най-общо е следната:
основното правило е, че съобщението от съда следва да бъде връчено лично на адресата. 
Ако някой е образувал дело срещу вас, съобщението трябва да ви се връчи лично. За лично връчване се счита и връчването на ваш представител /например на адвокат, ако сте упълномощили такъв/. Връчването може да бъде извършено и на друго лице, ако не са ви намерили лично, но кръгът на тези трети лица е силно ограничен. Не може например призовкарят да връчи съдебни книжа или съобщения на съседа ви - тогава връчването ще е опорочено. 
Ако призовкарят не ви открие, нито успее да намери ваш представител или трето лице, което е съгласно да приеме съобщението със задължение да ви го предаде /например пълнолетно лице от домашните ви/, може да се приложи процедурата по връчване чрез залепване, но само при спазване на стриктно разписаните за това правила в ГПК. 
Призовкарят следва да ви търси поне месец на посочения по делото адрес и 
едва в случай на неуспех може да залепи съобщението
на вратата ви или на пощенската ви кутия, че срещу вас има образувано дело, като се посочи и срокът, в който можете да се явите в канцеларията на съда, за да получите съдебните книжа.
 Според допълненията в ГПК, когато ответникът в продължение на месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят /призовкарят/, залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп - на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. 
Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса с интервал от поне седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. 
Това правило не се прилага само когато връчителят е събрал данни, 
че ответникът не живее на адреса след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението. Тогава той директно може да залепи съобщението без повече да ви търси.
В залепеното уведомление се посочва, че книжата са оставени в канцеларията на съда, когато връчването става чрез служител на съда - призовкар, съответно - в общината, когато връчването става чрез неин служител, както и че те могат да бъдат получени там в двуседмичен срок от залепване на уведомлението. 
Когато ответникът не се яви да получи книжата в двуседмичния срок от залепването, съдът служебно проверява неговата адресна регистрация. Ако посоченият в делото адрес не съвпада с постоянния и настоящия адрес на страната, съдът разпорежда връчване по настоящия или постоянния адрес. Съгласно допълненията в ГПК, 
съдът вече е длъжен да провери и местоработата на ответника, 
като разпорежда връчване по местоработата, съответно - местослуженето или мястото за осъществяване на търговска дейност. 
Следователно, отговорът на поставения от г-н М. Н. въпрос е, че връчването чрез залепване все още е валидна, редовна процедура да ви бъде съобщено, че срещу вас има дело и тази форма на връчване на съобщения не е отменена с приетите допълнения в ГПК. Съветът ни към вас е да не подхождате небрежно към подобни съобщения, ако забележите, че такива са ви залепени на вратата или пуснати в пощенската кутия, тъй като в определен момент може да се окаже, че не сте могли да се защитите по делото, а сте имали възможност да го направите, но сте изтървали съответните срокове. 
Съществува и процедура делото да бъде „върнато“ за разглеждане в съда, ако действително бъде установено, че залепянето е извършено в нарушение на процесуалния закон, но нашият съвет е да действате своевременно, за да могат правата ви да бъдат защитени в максимална степен в едно съдебно производство срещу вас.