И тази година община Русе започва с приблизително същия бюджет като през 2017, като това е вторият бюджет от над 100 милиона лева. През 2018-а Русе ще разполага със 106 052 733 лева при 107 901 690 за изминалата година, като сумите са без включен преходен остатък. По-голямата част от общата сума е държавно финансиране - близо 56 млн., а близо 43 млн. са от местни дейности. Сред приоритетите в бюджета са успешното изпълнение на важни инфраструктурни проекти и максимално привличане на европейски средства, подобряване на инфраструктурата, включително и в малките населени места, подпомагане на социални дейности, образование и здравеопазване, развитие на спорта и културния туризъм и подобряване на административното обслужване и комуникацията с гражданите. 
В инвестиционната програма на общината за 2018 са включени редица стратегически обекти, като се предвижда основен ремонт на сградата на Художествената галерия, на Клуба на дейците на културата, на Симеоновата /известна и като Семизовата/ къща на ул. „Иван Вазов“ 15 и на стара красива къща на „Цариград“ 33. Ще се обнови и модернизира системата за улично осветление, ще се обновят 20 детски площадки, ще се ремонтират две спортни игрища и ще се изградят две стрийт и две фитнес площадки на открито. Благоустрояването на междублоковите пространства, изграждането на паркинги и осветление отново са фокус в проектобюджета. Като резултат се очаква 9 района в Русе да са с изградено ново улично осветление, а 80 улици с обновено енергийно ефективно осветление.    
За общинско предприятие „Комунални дейности“, което основно се занимава с ремонт на улици, са заделени над 4 млн.лв., а за осветление на улици и площади - 1,3 млн. 90 000 лева ще бъдат похарчени за направата на нови надписи по жилищните блоковете, събаряне на сгради и съоръжения общинска собственост и разчистване на терени от строителни отпадъци. За пръскане против комари и кърлежи са планирани 240 000 лева. Разходите за чистота са изчислени на 10,6 млн, а за поддръжна на зелени площи - малко над 1, 8 млн. 
Сред по-значимите проекти, които общината ще изпълнява тази година, са изграждането на жилища за социално слаби, ремонт на спортната зала „Иван Ханджиев“, подобряване на енергийната ефективност в редица общински сгради, изграждане на анаеробна инсталация. 
Акцент в бюджета за 2018 е балансираното развитие на централната част, кварталите и малките населени места чрез подобряване на транспортната инфраструктура, както и въвеждане на електронни административни услуги и подобряване на средата за достъп до задължения и безкасови разплащания. Осигурени са средства във всички сфери на обществения живот чрез усъвършенстване и устойчивост. Бюджетът за 2018 осигурява резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 500 000 лв.
Публичното обсъждане на бюджета е на 12 януари от 17.30 часа в Пленарна зала.