Комисия към областния управител актуализира списъка с потенциално опасните обекти в региона. В нея участват представители на всички институции, които имат отношение към темата. На проведеното вчера заседание под председателството на зам. областния управител Милена Хинкова бяха определени обектите, които ще бъдат наблюдавани - хидротехнически и други рискови инсталации, водни обекти, производства, свързани с лесно запалими и опасни вещества. На периодична проверка подлежат язовири, хвостохранилища, сгуроотвали, защитни диги, ВиК системи, проводимостта на реки и дерета.