13.7 млн. лв. европейски субсидии ще бъдат разпределени под формата на ваучери, с които малките и средните предприятия в България ще могат да въведат IT решения в бизнеса си или да емитират ценни книжа на капиталовите пазари.
Процедурата ще се администрира от Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия, която трябва да представи проектни предложения как да се организира процесът до 23 февруари и до 31 май 2018 г. Две трети от средствата са предвидени за IT услуги, а с останалите ще се подпомага набирането на капитал на борсата. Както и по другите процедури по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ самите предприятия ще кандидатстват за ваучерите онлайн. Процедурата ще възнаграждава онези, които са подали първи предложенията си, а очакванията са стартът за ваучерите да е през пролетта.
За финансиране могат да кандидатстват предприятия, които развиват основната си дейност в някоя от сферите, определени в Националната стратегия за насърчаване на МСП.