Централният клуб на привържениците „Дунав завинаги“ ще свика общо събрание на 26 януари. То ще започне от 18.30 часа и ще се проведе на бул. „Цар Фердинанд“ 3 „А“, етаж 3.
Дневният ред на събранието ще включва цялостен отчет за 2017 година, приемане на годишния финансов отчет, вземане на решения за структурни и организационни промени в сдружението, приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете от Управителния съвет, приемане на решение за промени в състава на Управителния съвет.
При липса на кворум общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове.