Близо три четвърти или 73% от домакинствата в Русенско имат достъп до интернет в домовете си при средно 67.3% за страната, показват данните на Териториално статистическо бюро Север. За областта е отбелязан растеж от 0.5 процента спрямо предходната година, който е по-нисък от регистрирания за страната - 3.8%. По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет се нареждаме на четвърто място в страната след Шумен, Пловдив и София и запазваме първата си позиция в рамките на Северен централен район.
Двама от всеки трима русенци на възраст между 16 и 74 години влизат в глобалната мрежа поне веднъж седмично. Жените са малко по-активни при регулярното използване на интернет - техният относителен дял е 68.1%, при 65.1% за мъжете, като и при двата пола съответните дялове надвишават средните за страната. Спрямо 2016 г. делът на жените, използващи регулярно интернет, нараства с 2.5 процентни пункта, докато при мъжете бележи незначителен спад  - с 0.2 пункта. 
Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование, като в област Русе 96.3% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, при едва 29.2% от хората с основно или по-ниско образование. 
Допитването на статистиката показва, че сме твърде далеч от така желаното електронно управление. През последните 12 месеца едва един от четирима русенци (25,9%) е използвал глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация и местното самоуправление.