Русе остава една от петте най-развити икономически области в България, но напредва с темпове под средните, а в отделни сегменти е дори на дъното на класациите. Това показва годишното изследване „Регионални профили 2017“ на Института за пазарна икономика /ИПИ/. 
И в тазгодишното издание областта с най-силна икономика е столицата. Русе е във втория ешелон заедно с Габрово, Стара Загора и Варна. В социалната сфера отстъпваме на столицата, Варна, Габрово и Смолян и отново сме във втората група заедно с Пловдив, Велико Търново, Търговище и Шумен.
И по икономическо, и по социално развитие ИПИ ни пише Добър /4/. Най-ниска оценка - слаб /1/, икономистите дават на русенското здравеопазване. Околната среда е с 2. Повечето сектори са оценени с 4 по петобалната система, без нито един отличник с петица.
Доходи и условия на живот - оценка ****
Брутният вътрешен продукт /БВП/ на човек от областта продължава да се повишава, но ръстът му е значително по-нисък от средния - 2% при 7% за страната. Така БВП на човек от местното население достига близо 10 000 лв., докато в страната вече надхвърля 12 000 лв. Заплатите в област Русе също нарастват непрекъснато, достигайки 8563 лв. годишно при 12 535 лв. за страната. След като през 2013 и 2014 г. доходите на лице от домакинството за първи път от 15 години са под средните за страната, през 2015 и 2016 г. Русе отново е сред областите с по-високи от средните доходи, въпреки че разликата е малка - 5263 лв. годишно в област Русе при 5167 лв. за страната.
Делът на хората, живеещи с материални лишения в областта, намалява, а този на хората, живеещи под националната линия на бедност, се повишава значително, но и при двата индикатора стойностите са около средните за страната.
Инфраструктура ****
Русе е един от основните логистични центрове в страната и гъстотата на пътната и железопътната мрежа е по-висока от средната за страната. По-голям е и делът на автомагистралите и първокласните пътища - 21,5% при 18,6% в страната. Качеството на пътищата обаче продължава да се влошава с бързи темпове и през 2016 г. Русе е областта с най-малък дял на пътната настилка в добро състояние - 17,7% при 41,5% за страната.
Достъпът до интернет и използването му в областта остават по-високи от средните за страната.
Пазар на труда ****
Икономическата активност в областта се повишава значително и през 2016 г. и вече е 66,8% при 68,7% средно за страната. Увеличаването на активността на трудоспособното население води едновременно до повишаване на заетостта и намаляване на безработицата, но докато безработицата вече за четвърта поредна година е по-ниска от средната, заетостта не успява да навакса разликата и остава по-малка. Коефициентът на заетост в област Русе е 62,2% при 63,4% за страната, а коефициентът на безработица - 7,0% при 7,7% за страната.
Образователната структура на населението на възраст 25-64 години в областта се подобрява през последните години и през 2016 г. е подобна на тази в страната. Същевременно коефициентът на демографско заместване остава нисък - 55,1% при 62,8% за страната. Това означава, че в областта има сравнително малко младежи на възраст 15-19 години, които да заместят предстоящите да се пенсионират лица на 60-64 години.
Инвестиции ***
Инвестиционната активност в областта като цяло се повишава, но остава под средната за страната. Броят на нефинансовите предприятия се увеличава до 50 на 1000 души от населението при 55 на 1000 души за страната през 2015 г. Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи също нарастват, достигайки 2227 лв./човек при 2973 лв./човек средно за страната.
Преките чуждестранни инвестиции /ПЧИ/ в областта обаче изостават значително и през 2015 г. дори се наблюдава отлив с 13% до 1501 евро/човек от населението с натрупване към края на годината. За сравнение ПЧИ в страната са над двойно по-високи - 3250 евро/човек.
Усвояването на европейски средства нараства, но също е под средното за страната. Към 30 юни 2017 г. стойността на изплатените суми на бенефициенти по оперативните програми в областта достига 1012 лв./човек при 1344 лв./човек за страната. В рамките на областта най-много отново усвоява община Бяла, а най-малко - община Борово.
Данъци и такси ****
Предвид това, че повечето от местните данъци и такси са относително ниски, оценката на област Русе в тази категория е добра. Изключение прави годишният данък за търговия на дребно, чийто усреднен размер за областта е сравнително висок. Причината е високият му размер в община Русе - 17 лв./кв.м при най-добро местонахождение на обекта, докато в останалите общини в областта ставката е около 4 лв./кв.м през 2017 г. Русе е и единствената община в областта, която повишава местен данък през 2017 г. - този върху недвижимите имоти на юридическите лица.
Администрация ***
Самооценката на местната администрация за развитието на електронното управление и предоставянето на услуги на „едно гише“ в област Русе намалява през 2017 г. при ръст за страната. Въпреки това областта продължава да е сред първенците. Оценката за прозрачността на органите на местното самоуправление се повишава и остава по-висока от средната за страната. В рамките на областта като най-прозрачна отново е оценена община Русе, а най-малко прозрачни са общините Сливо поле и Бяла.
Развитие се наблюдава при обхвата на кадастралната карта в областта. През 2016 г. над 8000 ха от община Бяла влизат в кадастъра, с което делът на обхванатата територия от областта нараства до 13% при 23% в страната. Общините Ценово и Ветово остават с 0% покритие.
Демография ****
През последните няколко години застаряването в област Русе е по-бързо и по-дълбоко в сравнение с общата тенденция за страната. Така през 2016 г. коефициентът на възрастова зависимост като отношение на населението на 65 и повече години към това на 0-14 години е 181,2% при 147,1% за страната. Основната причина за по-бързото застаряване е ниският естествен прираст в областта. През 2016 г. той остава -8,6 промила при -6,0 за страната. Механичният прираст пък намалява до -1,1 промила през 2016 г., но стойностите му остават в границите от последните 15 години.
Делът на градското население в област Русе е сравнително висок - 78% при 73% за страната през 2016 г., което е свързано и със запазването на относително висока гъстота на населението - 1727 души/кв.км при 1548 души/кв.км за страната.
Образование ****
В областта се затвърждава тенденцията за сравнително бърз спад на дела на децата, записани в V-VIII клас. През 2016 г. той достига 75,1% и за втора поредна година е по-нисък от средния за страната (78,2%). В същото време делът на второгодниците и този на отпадналите от основното и средното образование са сходни със средните за страната.
През 2017 г. резултатите на зрелостниците от областта са близки до тези в страната. Средният успех на матурите по БЕЛ за областта е 4,17 при 4,22 за страната, а делът на слабите оценки е 6,19% при 7,98% за страната.
Намаляването на броя на студентите в областта за четвърта поредна година следва общата тенденция за страната.
Здравеопазване *
Област Русе продължава да е сред областите с най-голям недостиг на лекари и през 2016 г. Един общопрактикуващ лекар отговаря средно на 2128 души от местното население (при един на 1611 души за страната), а на един лекар от водеща специалност се падат 609 души (при 530 души за страната).
По-нисък остава и броят на леглата в болниците спрямо населението, въпреки че се повишава за пета поредна година. Броят на леглата в държавната болница /УМБАЛ Русе/ достига 4,4 на 1000 души от населението при 5,1 на 1000 души за страната.
Въпреки недостига на лекари и сравнително ограничената леглова база в област Русе преминалите за лечение болни се увеличават през последните години и през 2016 г. за първи път относителният им брой изпреварва средния за страната.
Сигурност и правосъдие ****
Правораздаването в област Русе се характеризира със сравнително слаба натовареност на съдиите и относително бързо правосъдие и през 2016 г. Местните наказателни съдии в окръжния съд разглеждат средно по 8,0 дела на месец при 9,4 дела на месец на съдия в страната. Делът на делата, приключили в 3-месечен срок, е 96% (при 89% за страната), а делът на висящите дела остава по-нисък от средния за страната - 4% при над 8% за страната.
През 2016 г. за трета поредна година относителният брой на регистрираните престъпления в областта намалява и достига 8,9 на 1000 души от населението при 12,6 на 1000 души в страната. Същевременно разкриваемостта се увеличава и за първи път изпреварва средната за страната, достигайки 51% при 48% за страната.
Околна среда **
През 2015 г. емисиите на въглероден диоксид намаляват до 199 т/кв.км при увеличаващи се за страната вредни емисии до 324 т/кв.км. Образуваните битови отпадъци в областта също намаляват, но остават значително над средните за страната - 508 кг/човек годишно в областта при 422 кг/човек в страната за 2015 г.
Въпреки че сравнително голяма част от населението живее в градовете, делът на хората в селища с обществена канализация остава по-нисък спрямо този в страната - 68,1% при 75,5% в страната през 2015 г. В същото време изградените преди няколко години (основно през 2011 г.) пречиствателни станции увеличават дела на населението с достъп до канализация, свързано с пречиствателни станции, и той достига 64,6% при 62,3% за страната.
Култура ****
Културният живот в областта е относително интензивен и през 2016 г. Относителният брой на посещенията в местните театри се задържа на близо двойно по-високо ниво от този в страната - 607 посещения на 1000 души от населението при 322 на 1000 души за страната. Посещаемостта на кината също е висока - 815 посещения на 1000 души от населението при 778 на 1000 души за страната.
По-нисък остава интересът към местните музеи. През 2016 г. посещенията намаляват до 404 на 1000 души от населението при 734 на 1000 души за страната.
През 2016 г. се наблюдава и рязко намаляване на посещенията в библиотеките в областта до под средните нива за страната спрямо населението.