Промени в Търговския закон, с които да се даде възможност работниците да започват сами процедура по несъстоятелност за гарантиране получаването на техните заплати при евентуален фалит на работодателя, ще обсъжда Народното събрание. Предложението се обосновава с факта, че все още е възможно недобросъвестен работодател да прехвърли своите дялове или фирма на трето лице, което е очевидно неплатежоспособно и по този начин да ощети както кредиторите, така и работниците в своето предприятие или фирма. 
Процедурата по несъстоятелност е необходима и за да се получи достъп до Фонда за гарантиране на вземанията на работници и служители. Но често няма кой да я поиска. 
За такава промяна в Търговския закон отдавна настояват синдикатите. Работодателите естествено са против. Те посочват, че производството по несъстоятелност е изключително сложна и бавна процедура, която не би могла да бъде водена от работник без адвокатска защита, а това означава и допълнителни разходи в продължителен период от време. А неизплащането или забавянето на трудовите възнаграждения често не е резултат на виновно поведение на работодателя, а на обективни причини, често независещи от него.