2 301 лв. са общо необходимите средства за издръжка на 4-ри членно домакинство (двама родители и две деца), необходими за да се задоволят основни потребности, свързани с изхранване, с условията на живот, здравеопазване и образование.

Средно на 1 лице от този тип 4-ри членно домакинство, издръжката на живота е в размер от 575,28 лв., съобщиха от КНСБ.

Оттук следва, че брутната работна заплата за всеки от двамата работещи родители с 2 деца, трябва да бъде не по-ниска от 1 474 лв., за да се осигурят средствата необходими за издръжка на живота на този тип средностатистическо домакинства. Официалните данни за трудовите възнаграждения на наетите лица през трето тримесечие на 2017 г., отчитат СРЗ за страната от 1037 лв., която е с близо 30% по-ниска от необходимите средни стойности за издръжка.

От началото на година тримесечните темпове на издръжката на живота бележат плавно нарастване и в края на трето тримесечие ръстът достига до 2.9% на годишна база. Основен принос за повишението на издръжката имат хранителните стоки с ръст от 4.4% на годишна база, при нехранителните стоки темпът се задържа на относително по-ниски нива от 1.6%. Това означава, че инфлацията плавно се завръща в България.

През второто тримесечие на 2017 г., общият доход реално нараства с 7.1% на годишна база. В сравнение със същия период на 2010г (второ тримесечие) , ОД реално нараства с 39.3%, ръстът значително изпреварва този на ИЖ от 14.6%.

Плавното нарастване през последните три години на дохода от работна заплата доведе до свиване на ножицата между размера на двете стойности - общия доход и ИЖ. Размерът на общия доход представлява около 78.5 % от необходимите средства за ИЖ, след като през 2010 съотношението между тези два показателя е около 60.1%. Все още, обаче темпът на нарастване на ОД е определено недостатъчен, за да покрие необходимите средства за живот и да гарантират качествено възпроизводство на населението, поради изключително ниските им базови нива. Това важи в голяма сила за някои области, където изоставането на общия доход е почти два пъти от необходимите средства за издръжка на живота (Видин, Търговище, Кърджали, Сливен, Разград).

През трето тримесечие на 2017 г. се разработи методика за изчисляване на издръжката на живота в София-столица. ИЖ е функция от фиксирани тегла (количество) характерни за средните стандарти на потребление на живеещите в София-град и наблюдавани цени за съответния период. Обобщените резултати показват, че София е град с по-висока издръжка за живота от средната за страната, следствие от по-високия стандарт.

Необходимите средства за издръжка на живота за 4-ри членно домакинства в София-столица са 3 003,32 лв. Средно на 1 лице от този тип домакинство, издръжката на живота е в размер от 750,83 лв. и надхвърля средните за страната стойности с 30.5%. По-високият размер се дължи на по-различната структура на потребление (наеми, транспорт, отопление, услуги).

Следователно брутната работна заплата за 2-ма работещите родители с 2 деца живеещи в София трябва да бъде не по-ниска от 1 924 лв., за да се осигурят необходими средства за издръжка на живота. Официалните данни за трудовите възнаграждения на наетите лица през трето тримесечие на 2017 г., отчитат СРЗ за София от 1405 лв., която с близо 27% по-ниска от необходимата заплата за издръжка на живота.

Нарастването на издръжката на живота (и особено на някои нейни компоненти, напр. храна и отопление, осветление, вода, горива ), не може да се компенсира и при този ръст на доходите, особено при нискодоходните групи. Поскъпват най-вече основни хранителни стоки и енергийни източници, които са двете най-важни разходни пера за българските домакинства и особено за домакинствата с ниски доходи, чиито потребление и разходи са фокусирани точно към тях. Поради ниската степен на еластичност този тип разходи натоварва изключително бюджетите на бедните домакинства и практически прави невъзможно разширяване на разходните пера в посока – образование, от което зависи тяхната реализация на пазара на труда

Около 75 % от домакинствата в страната живеят с общ доход на 1 лице под необходимите средства за издръжка на живота. Тези домакинствата са принудени да се самоограничават в разходите, след като доходите им изостават от необходимите средства за издръжка на живота

Устойчиво се запазва високия относителния дял на бедните лица, от което следва, че разпределението на доходите от труд в страната е неравномерно и индикира висока степен на социални неравенства. Освен това, тези различия се задълбочат между различните регионите в страната. Като цяло, може да се обобщи, че доходите от труд нарастват, но не следва чувствително подобряване на благосъстоянието на работещите българи.