Отстъпката от 5% за физическите лица върху данъка за довнасяне при подаване по електронен път на годишната данъчна декларация ще отпадне, решиха депутатите, като одобриха вчера на първо четене промени в Закона за ДДС. С тях се правят изменения и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и в редица други данъчни закони. 
Ефектът от предложената промяна ще бъдат допълнителни приходи за около 1,2 млн. лева за 2018 година, е пресметнал кабинетът. Добрата за бюджета новина обаче е лоша за нас, данъкоплатците, тъй като тези допълнителни пари ще излязат от нашите джобове.
От 2018 година годишната данъчна декларация на самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, както и тази, изготвяна и подавана от предприятията, ще бъде само по електронен път. 
Съкращава се срокът - до края на февруари вместо до 30 април, в който предприятията и самоосигуряващите се подават справката за изплатените през годината в т.ч. и през 2017 г. доходи на физическите лица.
С промените се дава възможност на местните физически лица да декларират в годишната си декларация придобитите през годината, в т.ч. и през 2017 г., необлагаеми доходи.
Законодателите предвидиха да се намали прагът за ограничаване на плащанията в брой от 10 хил. лева на 5 хил. лева. Такава, според вносителя, е практиката в другите държави от ЕС, където лимитът за кеш е от 2 хил. до 3 хил. евро.
Парламентът гласува и нулева ставка ДДС за багажа на пътниците.
Допълва се разпоредбата, с която данъчно задължените лица трябва да подадат заявление за регистрация в 7-дневен срок от датата, на която въз основа на обема и характера на извършваната дейност, могат да направят обосновано предположение, че ще достигнат облагаем оборот от 50 хил. лева или повече в рамките на текущия и следващия месец.