Пет преподавателки по български език и литература от русенски гимназии представиха града и колегията на научна конференция, организирана от Института по български език към Българската академия на науките в София. Темата беше „Изследователски подходи в преподаването на български език в училище“, а форумът се провежда за втора година. Видни български езиковеди изнесоха пленарни доклади, а след това конференцията протече в представяне на доклади от работещи учители и дискусионен форум. 
От Русе по специална покана на проф.Татяна Ангелова от Софийския университет участваха Цветелина Цветанова и Марияна Георгиева от Дойче шуле, Цветелина Цветанова, Галина Гиндянова от СУ за европейски езици и Калина Пенева, зам.-директор на ПГ по икономика и управление „Елиас Канети“, а също и експертът от РУО Елена Филипова. 
Според проф.Светла Коева, директор на Института за български език „Проф.Любомир Андрейчин“ при БАН, проф.Татяна Ангелова и Марияна Бакърджиева, председател на Асоциацията на учителите по български език и литература, Русе е един от градовете с иновативно, изследователско и високо научно ниво в преподаването на българския език. 
Марияна Георгиева изнесе доклад за емоцията на словото в ученическия текст, а Галина Гиндянова представи съвместен проект с колега по чужди езици.