„Параходство БРП“ успява да компенсира негативния резултат от първите тримесечия и да отчете минимална печалба към 30 септември, става ясно от междинния финансов отчет на дружеството. След като за периода януари-март речният ни превозвач отчете 744 хиляди лева загуба, към края на юни той беше на минус 877 хил. лева. Три месеца по-късно БРП има 40 хил. лева печалба.
За деветте месеца на тази година параходството отчита ръст на приходите с 1,4 млн. лева в сравнение с предходната 2016 г. Няма обаче увеличение на продадените услуги, те дори намаляват с около 600 хил. лева. За сметка на това има ръст на „други“ приходи с над 2 млн. лева, дошли най-вече през това трето тримесечие.
БРП започна годината със значителен спад на приходите заради продължилите дълго време критично ниски температури, довели до преустановяване на корабоплаването за период от над два месеца, се посочва в доклада на мениджмънта. Приходите от превози за второто тримесечие бяха в рамките на миналогодишните. 
Счетоводни загуби за БРП донесе и продажбите на два кораба през първото полугодие. През януари БРП се раздели с моторен кораб „Мадара“, а през май пласира ветерана „Васил Левски“. Както става ясно от данните в отчета, балансовата им стойност надвишава значително продажната цена. Счетоводно този факт се отчита като загуба, макар и оставаща само на хартия. Действително получените пари от продажба на дълготрайни активи от началото на годината са едва 206 хил. лева.
За периода януари-септември БРП отчита получени дивиденти от участие в други фирми в размер на 335 хил. лева - над два пъти по-малко отколкото в предишни години. Единствените приходи по това перо в последните години параходството отчита от варненското „Ви Ти Си“ АД, където притежава 41%. През 2016 г. БРП получи от него дивиденти в размер на 861 хил. лв., а през 2015 г. - 738 хил. лв.