През октомври 2017 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 0.7 пункта спрямо юли. Това се дължи на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата, отчете НСИ. 
Оценките на потребителите за настъпилите промени във финансовото състояние на техните домакинства през последната година, както и очакванията им за следващите дванадесет месеца, са по-резервирани спрямо предходното тримесечие. 
По-неблагоприятни в сравнение с юли са и оценките за изменението на цените през последните дванадесет месеца (балансовият показател се покачва с 4.6 пункта). Инфлационните очаквания се запазват и за следващите дванадесет месеца. 
По отношение на безработицата в страната прогнозите на хората са, че ще има съкращаване на персонал през следващите дванадесет месеца, като според живеещите в селата то ще бъде с по-високо темпо. 
Същевременно анкетите показват повишени нагласи относно разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, жилище (вила) или за подобрения в дома. 
Общата оценка на гражданите за настоящото развитие на икономическата ситуация в страната се запазва на равнището от предходното наблюдение. По отношение на очакванията за следващите дванадесет месеца се наблюдава известно подобрение в мненията на живеещите в селата за разлика от населението в градовете, което изразява малко по-негативни прогнози в сравнение с три месеца по-рано.