Срокът от шест месеца за подаване на заявления за дерогация от операторите на големи горивни инсталации в България е недостатъчен и те предлагат той да бъде удължен до една година. Това е записано в доклад на министъра на енергетиката Теменужка Петкова до Народното събрание относно предприетите от правителството мерки във връзка с приетия референтен документ за големите горивни инсталации. 
Централите, които могат да кандидатстват за получаване на дерогация, са девет, като сред тях е и „Топлофикация Русе“. Останалите са ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД, ТЕЦ „Ей и Ес-ЗС Марица Изток I“ ЕООД, ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3“ АД, ТЕЦ „Брикел“ ЕАД, ТЕЦ „Марица 3“ АД, ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД, „Топлофикация Перник“ ЕАД и „Топлофикация Сливен“ ЕАД. Дружествата от Източно-Маришкия басейн са подали искане до МОСВ за увеличаване на срока за предоставяне на искане за дерогация от 6 на 12 месеца.
На 28.04.2017г. Европейската комисия прие Заключения за най-добри налични техники за ГГИ, съгласно Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността. Референтният документ влезе в изпълнение от 17.08.2017г. - датата на обнародването му в Официалния вестник на Европейския съюз за новите производствени мощности, а след четири години за работещите инсталации. Приетият документ въвежда нови, по-строги стойности на емисионни нива за серен диоксид, азотни оксиди, живак и др., които се отделят от инсталациите, изгарящи въглища. За покриването им „Топлофикация Русе“ има инвестиционна програма, която обаче е в начален стадий, тъй като дружеството няма необходимия финансов ресурс, за да я изпълни.
Централите у нас имат възможност да кандидатстват за получаване на така наречената дерогация от директивата, която ще им позволи да спазват досега разрешените норми за по-дълъг период по време. Изключението може да бъде приложено, когато направената оценка за конкретната инсталация покаже, че постигането на новите емисионни нива би довело до разходи, които са несъразмерно по-високи в сравнение с ползите за околната среда.
* Дерогация е правно понятие, означаващо частична отмяна на определен закон