Във времето на екзотични пътувания в чужбина много русенци опознават далечни дестинации, но не и прекрасната природа на половин час път от града. А  Русенският край притежава природно богатство, което е важно за учените ботаници, но крие и изумителна красота. 10 места в региона са със статут на екологично защитени територии, защото пазят уникални видове, някои от които характерни само за нашия край, или пък безценни местообитания, станали дом за редки птици и животни. 
Природен парк „Русенски Лом“ е най-голямото царство на редки видове
Той се разпростира на територията на няколко общини върху 3260 хектара и е дом на черния щъркел, който гнезди само там в България, и египетския лешояд - световно застрашен вид. Именно в Русенско е най-северната му популация в България. Черният щърсел пък тук предпочита скалите, докато в останалите части на Европа гнездата му са по дърветата. 
Флората предлага голямо богатсво от ценни и типични за нашите географски ширини видове като келяв габър - тук отново са най-северните обитания на този вид; цер, благун, зимен дъб, космат дъб, липа, явор, ясен, акация, орех, черен бор, клен, летен дъб, люляк, смрадлика, глог, драка и др. Паркът е едно от последните места, където е запазена дивата природа, характерна за Дунавската равнина. Тук е и единственото находище в България на сибирска телчарка и диекианов лопен. Тревистите красиво цъфтящи растения са открити през 1997 г. 
Тъй като растителността се определя като лесостепна, интерес представляват множество ливадни растения. Особено ценни са един български и пет балкански ендемита, има голям брой растения, застрашени от изчезване и вписани в Червената книга на България. 
Районът на Поломието е обявен и за важен за пеперудите в България
Могат да се видят лястовича опашка, мъртвешка глава, полумесец, малък черен аполон и др. Широколистните гори са дом не само за тях, но и за карпатския скорпион, сколопендрата (стоножка) и няколко вида редки и защитени бръмбари като еленов рогач, бръмбар носорог, дъбов сечко. Интерес за любителите на спортния риболов, който е разрешен в природния парк, са обитаващите реката 22 вида риби. В нея има още охлюви, раци и миди. От 10 вида земноводни 5 са защитени, а влечугите, които населяват ПП „Русенски Лом“, са 19 вида. Единственият представител на геконите в България живее именно там. Това е ноното гущерче, а може да се види и интересният безкрак гущер. Сред змиите има безопасни като смок стрелец, но и отровни като пепелянката. 
Най-интересни обаче са птиците. Освен гнездящия през лятото там черен щъркел и египетския лешояд, се срещат много други пернати, застрашени в цяла Европа. Затова и природният парк е обявен за орнитологично важно място.
Красивите скални образувания са не само приятна гледка, но и дом на птици
Те се възползват от многобройните скални ниши, пукнатини, корнизи и тераси, за да свият там гнездата си. Сред обитателите на скалите са скалният орел, белоопашатият мишелов, червеният ангъч, ловният сокол, обикновена и степна ветрушка, редкият скален гълъб, бухалът, белогръдият бързолет и др. Срещат се също малък креслив орел, ястреб, осояд, горска улулица, дългоуха сова. Особено красиви и интересни за наблюдение са чаплите. 
Природен парк „Русенски Лом“ е дом на 70 вида бозайници от общо 90 вида в България. В него живеят 26 вида прилепи от общо 29 в страната. Други ценни и редки видове са видрата, ондатрата, водният плъх, малката водна земеровка. По-едрите пък са красавците благороден елен и сърна, могат да се видят и дива свиня, дива котка и вълк. 
В близост до Русе е и резерват „Бели Лом“
Там движението на туристи е ограничено по специално изградените за тях пътеки. Той също е орнитологично важно място. Сред горите от благун, летен и зимен дъб, сребролиста и дребнолиста липа живеят около 70 вида птици, основната част от които са пойни. И в двете защитени територии има няколко вида кълвачи, бял щъркел, гривеста и ръждива чапла. Дневните грабливи птици пък са представени от петнистия орел, осоядът, обикновения мишелов, соколът орко, големия и малък ястреб, а нощните - от чухала и от горската ушата сова. В резервата живее и дъждовникът - рядък и защитен в България вид, срещат се също няколко вида костенурки и влечуги. Резерватът е дом и на прилепи, на благороден елен, сърна, дива свиня, лисица, вълк, язовец, невестулка, дива котка, таралеж и др. 
Растителният свят там е допълнен от обикновен и келяв габър, бряст, полски клен, шестил, мекиш, ясен, мукиня, горска ябълка и дива круша. Храстите са представени от глог, люляк, драка и смрадлика. 
Осем територии под контрол на РИОСВ-Русе са обявени за защитени местности.
Най-голяма и най-важна сред тях е „Калимок-Бръшлен“
На 5952,34 хектара се опазва влажна зона, в която гнездят 130 вида птици, а могат да се видят общо 240 вида. Тя е интересна и с това, че в нея се опазват и водорасли - 109 вида, 10 вида мъхове, 16 вида гъби и 300 вида растения. Тъй като „Калимок-Бръшлен“ е защитена местност, а не резерват, там режимът е доста по-свободен. Забранено е само изсичането на горите, отводняването и превръщането на ливадите и пасищата в обработваеми площи. 
Останалите защитени местности на територията, контролирана от РИОСВ-Русе, са седем. Една от тях е „Комплекс Алеко-Телика“, дунавски остров, който е местообитание на живеещите там костенурки, влечуги и птици. Имената на останалите показват какво се защитава в тях - „Находище на уехтрицова yрока“ в село Острица, „Находище на българска гърлица“ в Караманово, „Находище на обикновен сладник“ в Белцов, „Естествено находище на кримска какула“ в Полско Косово, „Вековна церова гора“ в Церовец. 
Кримската какула и голият сладник се срещат само в област Русе от цяла България
Смята се, че кримската какула е пренесена от Северна Европа в миналото. През 50-те години на ХХ век тя е открита случайно на варовит хълм именно в района на Русе. 
Освен защитените местности, туристически интерес представляват и трите природни забележителности в района. Това са скалата Мамула край Писанец, в местността Стълпище край село Мечка е побитият камък Декилиташ, а най-интересна е пещерата Орлова чука. Докато другите две природни забележителности могат да се посещават целогодишно, то достъпът до пещерата е ограничен. Тя е отворена за посетители само от 1 април до 1 ноември, защото в останалото време прилепите изпадат в хибернация - това е техният зимен сън и безпокоенето им е нежелателно.
Сега тече процедура по обявяването на нова защитена местност в област Русе
Тя се намира близо до Стълпище край село Мечка. До момента има само писмо от учени от БАН, че са установили находище на вълнестолисто сграбиче. То се среща рядко, а установената популация е сравнително добра, смятат специалистите. Територията пък е общинска и държавна и затова е подходяща да бъде обявена за защитена. Допълнителен плюс е отдалечеността й от пътища и предпочитани от хората места, което е важно за опазването й. 
Въпреки че човешката дейност е нежелана в местата с особен режим на защита, в Русенския регион не съществуват проблемите, които създават собствениците на земи, попадащи в „Натура 2000“ близо до Черноморието и в Рила. Процедурата за обявяването на една местност за защитена е много дълга, правят се няколко обществени обсъждания и се търси съгласието на собствениците на земята. Дори само един да не го даде, процедурата не може да бъде завършена. Краят й пък идва със заповед на министъра на околната среда и водите. В Русенско обаче всички досега са осъзнавали важността за защита на една или друга местност и проблеми със собствениците не е имало, категорични са от РИОСВ. 
Проблем създават хора, които берат нежните пролетни цветя, за да продават букетчета в Русе
Сред местното население са водени информационни кампании защо това не трябва да се прави и години наред никой не е нарушавал забраните. Това обаче се е случило през пролетта на тази година, когато пред Халите са забелязани двама продавачи на такива цветя. Те са глобени и от РИОСВ се надяват, че догодина няма да повторят нарушението си.