Общината подготвя проектно предложение по оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ за проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци. В тази връзка е обявена обществена поръчка на стойност 312 000 лева, а целта е да се подпомогнат служителите на общината в подготовката на необходимите документи за кандидатстване по процедурата. 
Предстои подготовка на прединвестиционното проучване за инсталацията и съпътстващата инфраструктура. Ще се събере и информация за източниците и количествата на разделно събраните битови биоразградими отпадъци спрямо капацитета на инсталацията. Предвидена e подготовка на план за използване на получения краен продукт, както и за третиране на остатъчния отпадък от инсталацията. 
Русе като водеща община в сдружението за управление на отпадъците на регион Русе, в което влизат и общините Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, община Русе ще подготви проектно предложение. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ на едно проектно предложение е 30.5 млн. лева. 
Ще се финансират проектиране на съоръжения, строително-монтажни работи, доставка на оборудване, в това число на съдове за разделно събиране на биоразградими отпадъци, и транспортни средства.
Инсталациите за анаеробно разграждане ще помогнат за намаляване на количеството на депонираните битови отпадъци в общините. 
Оферти за участие в обществената поръчка ще се приемат до 2 октомври, а на следващия ден комисия ще ги отвори и разгледа.