Преките чуждестранни инвестиции у нас намаляват повече от два пъти, но пък тези на български компании в чужбина растат. Това показват огласените вчера предварителни данни на Българската народна банка за периода януари - юли тази година. Числата за пореден път показват, че външните инвеститори все по-малко харесват родната бизнес среда и поради това изтеглят парите си обратно - в графата за реинвестирана печалба фигурира отрицателно число. А основните парични потоци от чужбина са за закупуване на български държавни ценни книжа с цел печалба от изплащаните лихви, което не е от полза за българската икономика. 
Преките чуждестранни инвестиции у нас достигат 431.8 млн. евро към края на юли тази година, сочат предварителните данни на Българската народна банка. Сумата е с 55% или с 534.8 млн. евро по-ниска спрямо вложенията, генерирани през същия период на 2016 г. За сравнение, за първите 7 месеца на миналата година чуждестранните инвестиции възлизаха на 966.6 млн. евро. Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти достигат 5.6 млн. евро при 54.4 млн. евро в периода януари - юли 2016 г.
По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти в периода имат Русия (2.7 млн. евро, Украйна (0.7 млн. евро) и Казахстан (0.5 млн. евро.
Преките инвестиции на български компании в чужбина за януари - юли 2017 г. нарастват със 113.5 млн. евро, при увеличение с 94.6 млн. евро за януари - юли 2016 г.
Търговското салдо за първите седем месеца на 2017 г. е отрицателно в размер на почти 1.2 млрд. евро и се формира от по-високия внос на стоки (15.9 млрд. евро) спрямо износа (14.7 млрд. евро).