Държавен фонд „Земеделие“ одобри 52 проекта за финансовата 2017 година по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г. Проектите са одобрени след извършена проверка и финансова оценка.
Фондът приканва всички одобрени кандидати след получаване на уведомление да заповядат да подпишат договорите си. Определеният със заповед за прием бюджет е в размер на 25 460 448 лв., а одобрената финансова помощ е 19 945 975 лева.
Мярката „Преструктуриране и конверсия на лозя“ се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), а целта й е повишаването на конкурентоспособността на българските лозари. Тя е от най-търсените и ресурсът по нея все не достига, тъй като огромният процент от лозята са стари и трябва да се изкоренят. 
Такава е и ситуацията в Русенско, където 83,66% от лозята са на възраст над 30 години, а 2/3 от масивите пустеят. От 1600 хектара лозови масиви в областта едва една трета се реколтират, а останалите пустеят без да се обработват. 
През 2016 в Русенско са засадени едва 3,87 ха нови лозя. А за преструктуриране и конверсия са одобрени 63,9 ха. Част от старите лозя просто се отписват от регистрите, тъй като отдавна не съществуват, а някои са разорани и вече засети с едногодишни култури.